Privatumo politika

Užsakyti paslaugas

UAB „Viprotekas“ asmens duomenų tvarkymo politika


Duomenų valdytojas – įmonė UAB „Viprotekas“
Įmonės kodas:
163747041
Adresas: Dubysos g. 31, Klaipėda, LT-91181, Lietuva

Tel./faks.: +370 46 381269
Mob.: +370 699 34453
El. paštas: info
@tarpininkai.lt

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriame reglamentuojamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN Visos šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Įmonė UAB „Viprotekas“, įgyvendindama minėtą reglamentą, informuoja apie asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo politiką.

Prašome atidžiai perskaityti šią asmens duomenų tvarkymo politiką, nes kas kartą apsilankydami mūsų internetinėje svetainėje ir/arba siųsdami, pateikdami mums dokumentus ir informaciją į elektroninį paštą ar kitais būdais, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje.

UAB „ Viprotekas“ teikia Muitinės tarpininko paslaugas, todėl įmonė kaupia saugo ir tvarko juridinių bei fizinių asmenų (toliau – Kliento) teikiamus duomenis, kurie būtini įvykdyti Muitinės procedūras ir formalumus. Įmonė, užtikrindama Kliento duomenų saugumą, taiko praktiškai įgyvendinamas ir patikimas administracines, technines priemones, skirtas maksimaliai apsaugoti Kliento duomenis nuo praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar kt.


Asmens duomenys teikiami (priklausomai nuo vykdomos Muitinės procedūros ar mūsų teikiamos paslaugos poreikio):

 • Muitinės departamentui, teritorinėms muitinėms ir jų postams, muitinės laboratorijai, kriminalinei tarnybai, FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba), Muitinės informacinių sistemų centrui, statistikos analizės skyriui;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • Krovinių ir prekių informacinei sistemai (KIPIS);
 • Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
 • Valstybinei augalų apsaugos tarnybai;
 • Prekybos, pramonės ir amatų rūmams;
 • Klaipėdos konteinerių terminalui KKT, SMELTĖ, KLASCO. ir kitiems terminalams;
 • Krovinių/prekių vežėjams;
 • Konteinerių linijoms;
 • Kt. valstybinėms įstaigoms ir įmonėms, prižiūrinčioms ar dalyvaujančioms prekių pardavime ar pirkime ES teritorijoje arba su Trečiosiomis šalimis.

UAB „Viprotekas“ su Klientu sudaro sutartį bei atstovauja Klientą Muitinėje, todėl Klientas pateikia savo duomenis, reikalingus paslaugų įvykdymui. Mūsų įmonė, atstovaudama Klientą Muitinėje ir kitose valstybinėse institucijose, privalo kaupti ir saugoti Kliento pateiktus duomenis nustatytą laiko tarpą (ne mažiau nei 8 metus) ir valstybinėms institucijoms pareikalavus pateikti dokumentus tikrinimui.
Klientas, pateikdamas įmonei UAB „Viprotekas“ duomenis patvirtina, jog sutinka su asmens duomenų kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis.Įmonė kaupia, saugo ir tvarko šiuos duomenis:

 • Fizinio asmens: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ES galiojančio asmens dokumento kopija, darbovietė (tam tikrais atvejais), pareigos (tam tikrais atvejais), gaunamas atlyginimas (tam tikrais atvejais), šeimyninė padėtis, elektroniniu paštu vykdomi susirašinėjimai ir kiti duomenys, būtini įvykdyti Jums skirtą paslaugą.

 • Juridinio asmens: pavadinimas, kodas, statusas, PVM mokėtojo kodas, registracijos ir buveinės adresas, mobilaus ir laidinio telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas, įmonę sutartyje atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos, papildoma informacija, kuri yra būtina pilnai įvykdyti Muitinės tarpininko paslaugas atsižvelgiant į situaciją.

Asmens duomenys saugomi ir prieinami tik įmonės darbuotojams, kurie dirba su krovinių/ prekių deklaravimu eksportui, importui ir kitomis Muitinės procedūroms.
Klientas, norėdamas gauti visą su juo susijusią mūsų įmonės duomenų bazėje kaupiamą ir saugomą informaciją, gali kreiptis elektroniniu paštu info@tarpininkai.lt


Naudojimasis mūsų internetine svetaine ir informacijos kaupimas

Mūsų internetinėje svetainėje aktyvuoti „slapukai“, todėl jums lankantis svetainėje kaupiama informacija apie mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus, vizitų statistiką.

Kai kurie slapukai gali būti nesusiję su UAB „Viprotekas“. Jei lankotės mūsų svetainės puslapyje, kuriame įterptas turinys, pvz., iš „YouTube“ ar „Facebook“, jūsų kompiuteryje gali būti įrašomi slapukai iš šių svetainių. Mes tokios trečiųjų šalių slapukų sklaidos nekontroliuojame ir todėl apie šiuos slapukus ir privatumo politiką turėtumėte skaityti trečiųjų šalių svetainėse.

Per slapukus ar žiniatinklio indikatorius jūsų kompiuteryje, mobiliajame ar bet kuriame kitame įrenginyje negalime pasiekti jokios kitos informacijos apie jus, išskyrus informaciją, kuria patys nusprendėte su mumis pasidalinti.

Kiti informacijos šaltiniai

Remiantis galiojančiais teisės aktais galime rinkti/gauti informaciją apie jus iš kitų viešųjų bei komercinių šaltinių. Tai gali būti interneto svetainės, įvairūs internetiniai įmonių katalogai, socialiniai tinklai, kitos trečiosios šalys.

Jūsų informacijos naudojimas

Mes galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • įvykdyti visas reikiamas Muitinės tarpininko atstovo teikiamas paslaugas;

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz.: siųsti naujienlaiškius, individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus bei naujienas apie akcijas, taip pat sekti, analizuoti ir įvertinti mūsų rinką, klientus, paslaugas (į tai įeina ir klientų apklausų organizavimas bei jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimas)*

 • Mūsų teikiamų internetinių paslaugų analizei, siekiant pagerinti paslaugų kokybę.*

 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais, pažymėtais žvaigždute. Muitinės tarpininko atstovų paslaugos ir visos Muitinės procedūros yra reglamentuoti teisės aktais.


Jūsų informacijos saugojimas

Asmens duomenys yra saugomi nuo pakeitimo, praradimo ar neleistino naudojimo.

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Todėl negalime garantuoti, kad jūsų informacija mums bus perduota saugiai. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate riziką patys. Šią informaciją gavę, imsimės griežčiausių priemonių ir taikysime saugumo sistemas, kad užkirstume kelią neteisėtai prieigai.

Šios privatumo politikos versija lietuvių kalba yra privaloma. Šios privatumo politikos vertimas arba versijos kitomis kalbomis pateikiamos tik dėl patogumo. Jei šios privatumo politikos versija lietuvių kalba ir kuris nors vertimas ar versija kita kalba nesutampa, versija lietuvių kalba yra viršesnė.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises*:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu, nurodytu šio teksto apačioje, arba skambinti telefonu ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

* Klientas negali reikalauti taisyti, keisti ar panaikinti su juo susijusią informaciją, jei mūsų įmonė, kaip muitinės tarpininkas, privalo kaupti, saugoti, laikyti ir, reikalui esant, leisti informaciją patikrinti muitinės atstovams.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas,siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu; paštu; el. paštu, nurodytu šio teksto apačioje.
Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kontaktinė informacija

Kilus bet kokiems klausimams, susijusiems su čia išdėstyta Privatumo politika prašome kreiptis į mus Jums patogiu būdu:

* El. paštu: info@tarpininkai.lt

* Tel.: +370 46 381269

*Adresu: Dubysos g. 31, LT-91181, Klaipėda.